• ساسان کریمی   SasanTwit@

    1400/03/21 ساعت 21:14

    اینکه نشست مجازی صد انتخاباتی و ویرانی طلبان همزمان با بازی تیم‌ملی فوتبال با ده گل انجام می‌شود و کسی نمی‌بیند نمونه‌ای از این کمدی است که این جنابان اساسا در رابطه‌ با جامعه واقعی ایران نیستند و در فضا سیر می‌کنند.