• زهرا ماهری   GadflyM@

    1400/03/21 ساعت 12:40

    خیلی وقت بود یه چنین ناامیدی رو تجربه نکرده بودم، حتی شاید سال ۸۸ خیلی امیدوارتر بودم.