• احمد کریمی   KarimiPress@

  1400/03/20 ساعت 08:23

  آمار ملاصدرایی #سازمان_بورس
  رفقای گرمابه‌و‌گلستان مازیر ۵م درسال۹۹گرفتند
  هزینه #جلسات موزخوری از۳۰۷م رسیده به۱میلیاردو۷۹م!
  #رستوران از۲میلیارد۳۵۹م رسیده به۵میلیاردو۹۴۶م!
  #آژانس ۲۰۰م بیشترشده؟مسئولان #سراتو نداشتند!
  #آگهی از۳۹۴م رسیده۳میلیاردو۴۵۵م
  شماپیداکن مدیران پرتقال‌فروش‌رو!