• اگر کسی متوجه شد برنامه کاندیداها برای موارد زیر چه بود، ما را از سردرگمی دربیارد:
  _آموزش و پرورش
  _آموزش عالی
  _بهداشت و درمان
  _تامین اجتماعی
  _رسانه
  _هنر
  _زنان و جوان
  _ازدواج
  _آسیب‌های اجتماعی
  _اقوام
  _امید اجتماعی_ اعتماد اجتماعی
  _فضای مجازی