• بزرگ‌ترین آرزویش این نیست که از خط پایان بگذرد یا مردم تشویقش کنند، بزرگ‌ترین آرزویش این است که مردم خودش را ببینند، نه وضعیتش را.

    از #کتاب رویای دویدن
    نویسنده: وندلین ون درانن
    #کتاب_کودک
    #کتاب_نوجوان