• ساسان کریمی   SasanTwit@

    1400/03/18 ساعت 17:42

    کسانی که نمی‌توانند زمان ۴ دقیقه‌ای و پاسخ خود را مدیریت کنند که درست در بیاید، چطور می‌خواهند کشور را مدیریت کنند؟
    #مناظره_۱۴۰۰