• اتفاقا رهبری هم اشاره کردند که تجلی مردمسالاری در کشور ما فعلا انتخابات است در آینده ممکن است این روش تغییر پیدا کند.