• درست زمانی‌که ماهیگیران می‌خواستند تورشان را به دریا بیندازند، موجی عظیم پیش روی‌شان برخاست. مثل غولی مهیب که دهان کف‌آلودش را باز کرده باشد و با ولع هرچه را سر راهش باشد، ببلعد. اما وقتی ماهیگیران چشم‌های‌شان را باز کردند، کودکی درون قایق بود.

    از #کتاب موج بزرگ
    #کتاب_کودک