• سازمان توسعه صنعتی ملل متحد- یونیدو   unidoiran@

    1400/03/16 ساعت 00:02

    ٥ ژوئن، #روز جهانی محیط زیست است.
    #یونیدو همسو با اهداف توسعه پایدار میکوشد ظرفیت صنایع و نهادهای صنعتی را در کشورهای در حال توسعه به نحوی افزایش دهد که صنعتی شدن به بهای تخریب محیط زیست صورت نپذیرد و منابع طبیعی زیست محیطی حفظ و بازسازی شوند.#WorldEnvironmentDay۲۰۲۱