• ساسان کریمی   SasanTwit@

    1400/03/15 ساعت 22:09

    خیلی ساده است: اگر نمی‌شود مباحث تخصصی را برای فهم کیفیت تحصیل افراد چک کرد، می‌توان یک سوال (مثلا در روابط خارجی) را به انگلیسی پرسید تا کاندیداها به انگلیسی جواب دهند. کسی که دکترای تخصصی دارد حتما باید بتواند یک پارتگراف به انگلیسی صحبت کند.