• مهدی قاسمی   MHGhasemi@

    1400/03/15 ساعت 12:59

    ارسال آثار به نخستین جشنواره عکس کارا ۴٨ ساعت تمدید شد.

    https://karaphoto.irمهلت-شرکت-در-جشنواره-عکس-کارا-تمدید-شد/