• همه برنامه ۵نامزد اصولگرا، انتقاد وتخریب #همتی وروحانی بود.نه برنامه جامعی برای اقتصاد و نه درکی از توسعه دارند. تنها کسی که مشخصه با برنامه و هدف نشون داد، همتی بود. آخر مناظره هم بدون تشویش ، محل رو ترک کرد. رضایی و جلیلی و زاکانی با عصبانیت محل رو ترک کردند #صدای_بیقدرتان