• وضعیت امروز اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه برای این است که بعضی آقایان مسئول و دولتمردان، فقط از نام امام (ره) و پانزده خرداد بهرهٔ سیاسی برده‌اند! اما متاسفانه مکتب این بزرگمرد تاریخ را در اقتدار، ساده زیستی و #صداقت با مردم، تاریخ گذشته می‌دانند!
    #امام_مردم