• درشرایطی که خبرنگاران اصلاحطلب برای افشای #دستکاری_بودجه دادگاهی شده‌اند،علیرغم ادعاها برای پیگیری موضوع،هنوزمشخص نشده،چطور خبرگزاری فارس به لیست نامزدهاقبل ازوزارت کشوردسترسی داشته?توییتی دراین زمینه زدم امابا فحاشی خبرنگارفارس روبه رو شدم.راستی چرابه هم ریختند? #دولت_بیقدرتان