• مهدی قاسمی   MHGhasemi@

    1400/03/14 ساعت 11:29

    سی و دو سال از ایستادن مردی ساده در مقابل تانک‌های ارتش سرخ چین گذشت.
    چین همان چین است ولی با اثر زخمی که این مراسم بر پیشانی‌اش گذاشت.