• امروز بیشتر از هر زمانی نیازمند به ید واحد برای تحقق گام دوم انقلاب هستیم. #انتخابات_۱۴۰۰ مانند شب عملیات است؛ اما این بار ایثار رنگ دیگری دارد و خط شکن کسی است که پرچم دار وفاق باشد.
    یقین دارم #حاج_قاسم دوباره از جبههٔ انقلاب، اتحاد میخواهد. نظر شما چیست؟!