• یک روز صبح که هوا مه‌آلود بود با آسمان تصادف کردم. بعد تکه‌های شکسته‌ی آسمان را توی جیبم قایم کردم.

    از #کتاب یک تکه از آسمان
    #کتاب_کودک