• امروز در دیدار با برادرم آقا #محسن_رضایی از بیم و امیدهای پیش روی ایران سرفراز گفتگو کردیم و هر دو بر این نکته اتفاق نظر داشتیم که باید برای برون رفت از وضع موجود تلاش کنیم، تا گفتمان انقلابی اصیل بر اداره امور کشور حاکم گردد و بتوانیم ایرانی بسازیم در تراز ایران.