• امروزدرگفتگو با حسین مرعشی ازش پرسیدم درشرایطی که مردم متوجه اهمیت #انتخابات شده اندوبرای مقابله باتندروهاودلواپسهاپشت سرهمتی ایستادند،آیا اصلاحطلبان قصدندارندبه این حرکت مردمی بپیوندند?گفت:موضوع درسطوح عالی اصلاحات دردست بررسی است وبه زودی اعلام میشه …تا بادچنین بادا
    @Hemmati_ir