• کارگروه ۵نفره‌ای که قراره درباره پخش فیلمهای انتخاباتی نامزدها نظردهند،۲نفرازقوه قضاییه هستندکه #رییسی تعیین شون کرده. یک نفرهم احسان قاضی زاده هاشمی است که برادرش(امیرحسین)نامزداصولگرایان در #انتخابات است.یعنی اکثریت دراختیار اصولگراهاست.طبیعی است فیلم #همتی پخش نشه
    @Hemmati_ir