• حسن روزی‌ طلب   roozitalab1362@

    1400/03/11 ساعت 03:48

    یگانه مرد مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گفت: همه در کشور موافق مبارزه با فساد هستند اما در جناح مقابلشان
    بجز یک نفر
    #جلیلی