• حسن روزی‌ طلب   roozitalab1362@

  1400/03/11 ساعت 21:53

  کار نمایشی منحصر به این قوه و آن قوه و این جناح و آن جناح نیست
  همانطور که کار واقعی منحصر نیست
  کار واقعی یعنی بازگرداندن قوه قضاییه از صدر نارضایتی عمومی به جایگاهی درخور و معتبر
  اراده، باور و برنامه راس قوه به بدنه جاری شد
  #رئیسی
  #جلیلی