• از ارکان اصلی حکمرانی عزتمندانه، مثلث سلامت، امنیت و معیشت است که باشعار عملی نخواهد بود.
    دولت، میدان عمل است نه محل آزمون و خطای تئوری‌ها وپایان نامه‌های دانشگاهی!
    یادمان باشد یک انتخاب اشتباه چطور کشور را اینچنین به عقب برد!
    #انتخابات۱۴۰۰