• با نماینده هایی چون ارکانی،نادری،حاجی دلیگانی صحبت کردم،اعلام کردند،نامه استیضاح وزیراقتصادبرای سقوط بورس بااعمال نفوذشخص قالیباف به جریان نیفتاده.متولی بورس،دژپسندی است که همواره زیرچترحمایتی #قالیباف قرار داشته.بعدهمتی روریشه مشکلات بورس معرفی میکنند،عجیب نیست?
    @Hemmati_ir