• بعد از صحبتهای امشب همتی در کلاب هاوس ،احتمالا کارگروه ویژه مجلس برای ایجاد نوسانات ارزی دست به کار میشن. باید منتظر افزایش نوسانات باشیم …همتی خزنده داره پیش میره ، مثل تانک ، بدون توجه به اینکه دیگران در موردش چی میگن …یعنی میتونه?