• برنامه‌های روی زمین مانده و قوانین در پستو جاخوش کرده بسیار است و نیاز به برنامه و قانون جدید نیست. اینبارمردم قبل ازشنیدن برنامه‌های خوش آب ورنگ به کارنامه افراد و واقعیت‌ها نگاه می‌کنند! #انتخابات پرشور صرفا در گرو گفتن واقعیات و کارنامه قوی است!
    دو صدگفته چون نیم کردار نیست …