• محمد علی باقری   alibagheri1345@

    1400/03/08 ساعت 08:15

    رییس جمهوری که در سال ۹۲، در اوج حاکمیت بی‌تدبیری و خفقان امنیتی، با تیزهوشی ملت ظهور کرد و ۸ سال، سدی شد در برابر دولت پنهان ضد منافع ملی.
    در ۱۴۰۰ باز هم ملت می‌تواند، دولت پنهان را شکست دهد و صحنه آرایی خطرنا‌کش در عرصه انتخابات را برهم زند.
    #روحانی_متشکریم