• سنگها را بسته و سگها را رها نموده‌اند!
    پس از نقد عملکرد شورای نگهبان توسط #سید_حسن_خمینی ، عده‌ای سبک عقل #مزدور اقدام به توهین و فحاشی علیه ایشان نموده‌اند
    بجای #توهین و #تهدید خوب است از متولیان امر بخواهند پاسخگو باشند
    فحاشی و بدهنی از نشانه‌های #زوال_عقل و نداشتن پاسخ است !!!