• رهبرمعظم انقلاب فرمودند: مسئله مردم«بیکاری جوانان،معیشت طبقات ضعیف و مافیای واردات» است که کمر تولید را می‌شکند و جوانان مبتکر و با انگیزه را مأیوس و کشاورزان زحمتکش را بیچاره می‌کند.
    این همان حرفی بود که بنده در این ایام عرض می‌کردم وبعضی دوستان انقلابی هم رد می‌کردند!
    #انتخابات