• عباس رضایی ثمرین   AbbasRezaeiS@

    1400/03/05 ساعت 14:41

    نه از حیث مصداق، که برای آشنایی با فرایند احراز صلاحیت، خواندن این رشته توییت مفید و لازمه.