• اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران   IranChamber@

    1400/03/04 ساعت 10:19

    Bulgarian Ambassador to Tehran Nikolina Kuneva visits #Iran Chamber of Commerce

    #Bulgaria
    More photos: http://en.otaghiranonline.ir/picture/۳۲۸۹۲