• زشت یا زیبا به نظر مى رسد که حرکت به سمت نظام پارلمانى شاید چاره کار باشد. به نظر میرسد یک نظام پارلمانى با تمام کاستى و چالش هایش گزینه بهترى نسبت به حالت موجود باشد.
    #انتخابات_۱۴۰۰