• فکر کن روزی به‌طور کامل از نعمت برق محروم شده‌ای. چه اتفاقی می‌افتد؟ بی‌شک با مصیبت‌های زیادی روبه‌رو می‌شوی. از خواب بیدار می‌شوی و هنوز هوا تاریک است. از سر جایت بلند می‌شوی. پایت را روی دم سگ یا یک لگوی نوک‌تیز می‌گذاری. وای مصیبت شروع شد

    از #کتاب ماجراهای الکتریکی جریان برق