• قطعی برق عملا جریان کار بسیاری از کسب و کارها را مختل نموده است. حدود سه روز است که عملا نمیتوان کار مفید انجام داد. امروز صبح قطعی چند ساعته داشتیم و به امید ظهر به بعد بودیم. نتیجه؟ الانم تو گرما نشستیم خودمونو باد میزنیم و زل زدیم به مانیتورهای خاموش.
    #وصلش_کن
    #قطعی_برق