• فیجی پرسید: «خرسی تو دوست من هستی؟»
  خرسی جواب داد: «بله، من دوست تو هستم. تو هم دوست من هستی.»
  فیجی پرسی: «دوست‌ها برای چی هستند؟»
  خرسی جواب داد: «خب …»

  از #کتاب دوستی برای چیست؟
  نویسنده: سالی گریندلی
  #کتاب_کودک