• برادرانم در جبهه انقلاب باید مواظب باشند از خناسانی که تا دیروز به ائمه و انقلاب فحاشی می‌کردند ولی امروز به بهانه حمایت از #جوانگرایی و انقلابی‌گری در حال اجرای نقشه شوم اختلاف افکنی‌اند، تبری بجویند؛ چراکه امروز فتنه اکبر نفوذ این منافقان در میان صاحبان گفتمان ارزشی است.