• بعدازگاف #دستکاری_بودجه، #قالیباف به #همتی نامه میزنه که درگاه رمزارزهارو ببنده،امابعدفشار افکار عمومی،نماینده هامصاحبه کردندکه مجلس دخالتی دربستن درگاه هانداشته.هم غیرقانونی به بانک مرکزی نامه زدند،هم انکارکردند و هم مثل آب خوردن دروغ گفتند.دلواپسها این شکلی اند،دروغگو و وقیح