• متاسفانه بعضا کاندیداهای معرفی شده از سوی جریانات سیاسی شناسنامه دار به زعم خود فکر می‌کنند با #فریب_افکار_عمومی می‌توانند خود را مستقل معرفی نمایند !؟
    پیشنهاد میگردد :
    بجای توسل به #دروغ ، در پیشگاه خداوند #توبه و با صداقت سخن بگویند تا مورد پذیرش #مردم قرار گیرند .