• هیمنهٔ پوشالی صهیونیزم دوباره با مقاومت پیروزمندانهٔ مردان و زنان سرافراز #فلسطین در هم شکست تا به عاشقان مذاکره نشان دهد غول استکباری که در دیپلماسی برای خود ساخته‌اند در عرصهٔ میدان، خانهٔ عنکبوتی بیش نیست! و این میدان #حاج_قاسم هاست که حرف آخر را رقم خواهد زد.