• عباس رضایی ثمرین   AbbasRezaeiS@

    1400/02/29 ساعت 20:45

    وقتی به جای #مردم از #شورای_نگهبان خواهش می‌کنید که زمینه پوست‌اندازی دستگاه اجرایی را فراهم کند، یعنی به شکاف عمیقی که میان خودتان و سلایق مردم وجود دارد، آگاهید. به جای فرمان، جاده را نپیچانید بزرگوار، شما باید خودتان را به مردم نزدیک کنید نه بر عکس!