• مهدی قاسمی   MHGhasemi@

  1400/02/28 ساعت 17:17

  در شب شعر کلید بمبهای کودک‌کشی را می‌زنین یا بعد از آن مشاعره میکنین؟
  سیف فرغانی برای شما هم گفته:
  هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد
  هم رونق زمان شما نیز بگذرد

  ای تیغتان چو نیزه برای ستم دراز
  این تیزی سنان شما نیز بگذرد
  چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد
  بیداد ظالمان شما نیز بگذرد