• اسم من «تیمی هالو» است و کارآگاهی تمام‌عیارم. دفتر کار من و تامی، خرس قطبی‌ام، کمددیواری اتاق مامانم است.
    اگر مامانم راضی می‌شد لباس‌هایش را دور بیندازد، دفتر کارم این‌قدر شلوغ‌پلوغ نبود.
    می‌بینید متأسفانه دیگران روحیه‌ی همکاری ندارند!

    از #کتاب تیمی هالو (۱) کاری است که شده