• سید میعاد صالحی   salehi_sm@

    1400/02/25 ساعت 18:49

    حتی در شرکتها هم اگر یکی از اعضای هیأت مدیره یا بستگان درجه اول وی در تصویب یا رد یک موضوع #ذینفع باشند، معمولا رأی فرد در آن جلسه هیأت مدیره در نظر گرفته نمیشود!
    شورای رقابت هم جهت عدالت در رقابت رویه مشابهی دارد.
    اکنون، #شورای_نگهبان نیز در شرایطی مشابه قرار گرفته است!
    #برادر