• شریعتی نماینده جبهه پایداری،رسمادولت وبانک مرکزی روتهدیدمیکنه چنانچه تاموعد #انتخابات قیمت #ارز به هر دلیلی کاهش پیدا کنه،برای همتی و #روحانی پرونده تشکیل میدهند.چندماهه تندروهااز طریق گسترش گرانیهابه دنبال اثرگذاری درانتخابات هستند. تو مناظره‌ها قراره مانور زیادی رو گرانی هابدن