• مهدی قاسمی   MHGhasemi@

    1400/02/23 ساعت 19:35

    ١۶ سال پیش هم عین دیروز وارد وزارت کشور شد برای ثبت نام. نسبت به اون موقع بی‌مهابا و وقیحتر رفتار می‌کنه ولی همون موقع هم معلوم بود راضیه از اینکه دست کم گرفتنش.
    #انتخابات۱۴۰۰