• سعید ساداتی   saied_sadati@

    1400/02/22 ساعت 00:34

    مگه حضرت آقا نگفتند من امسال به هیچ کس هیچ حرفی درباره حضور یا عدم حضور در عرصه انتخابات نزدم؟

    پس سید حسن آقای خمینی چی گفتن؟
    ماجرای اون ادعایی که به آقا نسبت داد چی بود؟!