• سید میعاد صالحی   salehi_sm@

    1400/02/22 ساعت 18:04

    رهبر معظم انقلاب در ارتباط تصویری با دانشجویان:
    بایستی کسانی بر سر کار بیایند که معتقد به مردم باشند، معتقد به جوانها باشند، عقیده‌ی به جوانها داشته باشند، واقعا عنصر جوان را قدر بدانند، [دارای] عملکرد انقلابی باشند و حقیقتا عدالت‌خواه باشند.
    #دولت_جوان_انقلابی