• دیروزخبرگزاری مهرنوشت،الیاس نادران به نمایندگی از #قالیباف نشستی درباره #دستکاری_بودجه برگزارونمایندگان معترض روقانع کرد.زنگ زدم به زنگنه ازنمایندگان معترض،گفت:«اقناعی درکارنبود.نادران توجیهات خودش روگفت،نماینده هاهم قانع نشدند.»یعنی #فساد،تورگهای قالیباف درست مثل خون،جاری است