• کارگروه مقابله باارزانی در #مجلس:گروهی ازنمایندگان به لیدری موسوی لارگانی تلاش میکنندازطریق مصاحبه،تهدید،پرونده سازی و …مقابل کاهش نرخ ارزتا #انتخابات بایستند.صداوسیماهم بازوی رسانه‌ای شونه.اخبارکذب پرسtv درباره برجام ومصاحبه‌های تندمجلسی هاعلیه #بانک_مرکزی هم راهبرداین کارگروهه