• با راغفردرباره تلاش گروههای دلواپس برای متوقف ساختن روندکاهش #نرخ_ارز صحبت کردم،گفت:«طبقه دلالی با نفوذی درکشور وجودداره که درنهادهای قضایی،مجلس و …نفوذ کرده ودربرابرهر نوع اصلاحی اقتصادی،پولی ومالی می‌ایستند.»یاد پرونده سازی برای #سیف به خاطر مقابله با #موسسسات_غیرمجاز افتادم